Vietnamcacao

Vietnamcacao

Bột Ca cao chào buổi tối

Bột Ca cao chào buổi tối

Bột Ca cao chào buổi tối là sản phẩm không bổ sung đường, có độ kiềm hóa cao, mùi vị và hương thơm đậm đà. Sản phẩm thích hợp dùng vào buổi tối. 

Bột Ca cao chào buổi chiều

Bột Ca cao chào buổi chiều

Bột Ca cao chào buổi chiều là sản phẩm không bổ sung đường, có độ kiềm hóa vừa, mùi vị và hương thơm đậm đà. Sản phẩm thích hợp dùng vào buổi chiều.

Bột Ca cao chào buổi sáng

Bột Ca cao chào buổi sáng

Bột Ca cao chào buổi sáng là sản phẩm không bổ sung đường, có độ kiềm hóa thấp, mùi vị và hương thơm đậm đà. Sản phẩm thích hợp dùng vào buổi sáng.  

https://www.crocusmedia.vn